OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci, 

Zavedli jsme, jak pro Vás, tak i pro nás, pár základních pravidel a podmínek našeho vzájemného obchodního vztahu. Tyto podmínky a pravidla, jsme vymysleli a napsali v praktickém duchu. Nenajdete zde žádné všeobecné právní bláboly, ve kterých se nikdo nevyzná. Tyto pravidla, jsou postaveny velice srozumitelně a logicky, tak aby je pochopili všichni,  byly dobře čitelné a jejich výklad nebyl nijak nesrozumitelný.

Věříme, že tyto podmínky nebudou mezi námi tvořit nesrozumitelné bariéry, ale naopak nám umožní velice jednoduché, čisté pracovní prostředí, bez zbytečných dohadů a rozepří. My, díky tomu, můžeme pracovat rychleji na Vašich zakázkách, místo toho, aby jsme se řešili vzájemné problémy a spory v řešení problémů, které logicky mohou nastat mezi dvěma stranami. Proto je nasnadě si stanovit pár základních pravidel a podmínek, podle kterých se bude řídit náš vzájemný obchodní vztah.

Zadávání zakázky

Tisková data

Zákazník je povinen si zkontrolovat tisková data, zda odpovídají zadání svou formou a obsahem. Tiskárna nenese žádnou odpovědnost za tisková data zákazníka ve smyslu obsahu a formální stránky obsahu.

Forma tiskových dat

Tisková data přijímáme v následujících formátech : .ai, .pdf, .eps, .cdr, .jpg (vysoká kvalita).

Data musí být v měřítku 1:1.

Za kvalitu dodaných dat si zodpovídá zákazník. 

Zadání zakázky

Zadání zakázky je možné podat :

 • Pomocí emailové komunikace
 • Vyplňením poptávkového formuláře na webu www.zoneprint.cz. 
 • Zadat zakázku osobně na adrese provozovny – nám. 28. října, č. 18, 602 00, Brno.

Náležitosti tiskových dat

Zákazník je povinen si zkontrolovat tisková data, ve smyslu, zda obsahují např. tiskové ořezky, ořezovou linku, zda jsou data ve správném rozměru a další náležitosti, které jsou potřeba ke zdárnému vyhotovení dané formy tiskoviny.

Dodání zakázky

Dodací doba zakázky

Zoneprint Plus s.r.o., (dále jen “dodavatel“) informuje zákazníka, při zadání zakázky, o dodací době, která záleží na momentálním zaneprázdnění provozu, skladové situaci, nebo na povětrnostních podmínkách (instalace). Dodací lhůta může být prodloužena, pokud se na straně dodavatele vyskytne závažný problém, který zabraňuje zdárnému předání zakázky v domluvené lhůtě a času. Tuto skutečnost je dodavatel povinen oznámit zákazníkovi dopředu a bezprostředně.

Platba zakázky

Platbu zakázky může zákazník provést několika způsoby :

 • Osobně při převzetí v hotovosti
 • Osobně při převzetí platební kartou (je potřeba tuto skutečnost oznámit dopředu)
 • Při osobním dovozu dodavatelem přímo řidiči pomocí hotovosti, nebo platební karty (je potřeba tuto skutečnost oznámit dopředu)
 • Kurýrovi přepravní společnosti prostřednictvím dobírky
 • Bezhotovostním převodem na účet dodavatele

Zadání zakázky

Zadání zakázky je možné podat :

 • Pomocí emailové komunikace,
 • Vyplňením poptávkového formuláře na webu www.zoneprint.cz.
 • Osobní zadání zakázky na adrese provozovny – nám. 28. října, č. 18, Brno, 60200

Platba na fakturu

Platba na fakturu je možná pouze při vzájemné domluvě dodavatele a zákazníka.

Zboží, které bylo vydáno na fakturu a nebylo řádně v termínu zaplaceno, není v majetku zákazníka, ale je nadále majetkem dodavatele do doby úplného zaplacení zákazníkem.

Zaslání zásilky pomocí kurýrní společnosti

Zákazník má možnost si vybrat zaslání zakázky pomocí kurýrní společnosti. Placení zakázky může realizovat přímo u kurýra v hotovosti, kartou, nebo bezhotovostně zaplatit zakázku na účet dodavatele a převzít si již zaplacenou zakázku. Zákazník je povinen zkontrolovat zakázku ihned po přijetí od kurýra, zda nedošlo k poškození při přepravě. Pokud ano, musí to oznámit danému přepravci. V případě poškození přepravního obalu, nemusí zákazník zakázku převzít od kurýra.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Pravidla osobního dovozu po Brně

Doba dovozu

Dodavatel si sám určuje dobu dovozu zakázky. Dobu dodání sdělí dopředu a s předstihem zákazníkovi. 

Pokud to časové možnosti umožňují, může se dodavatel a zákazník domluvit na určitém času a době dovozu.

Místo dovozu

Dodavatel může doručit zákazníkovi zakázku jen do těch míst, kde mu tu to pravidla silničního provozu a místní vyhláška upravující pravidla silničního provozu dovolují. Pokud je situace taková, že zákazník se nachází např. v centru Brna, kde je průjezd dovolen jen vozidlům s povolením, dodavatel sdělí zákazníkovi nejbližší a nejvhodnější místo k zastavení a předání zakázky.

platba zakázky řidiči

Platbu řidiči je možné uskutečnit :

 • Hotovostí (pokud možno přesnou)
 • Platbu bankovní kartou
 • Platbou na fakturu (faktura slouží jako dodací list)

Pravidla předání zakázky

Řidič není povinen vynášet zakázky do dveří domů, do pater, či do částí obchodních center. Řidič je pouze povinen dovézt zakázku na předem domluvenou adresu. Pokud to podmínky a časová náročnost dovolí, může řidič být nápomocen zákazníkovi.

Poplatek za rozvoz

Zákazník, pokud není domluven s dodavatelem jinak, je povinen zaplatit poplatek za rozvoz po Brně. Poplatky se řídí platným ceníkem na této adrese.

Ceny poplatků jsou uvedeny bez DPH.

Pravidla předání zakázky

Řidič není povinen vynášet zakázky do dveří domů, do pater, či do částí obchodních center. Řidič je pouze povinen dovézt zakázku na předem domluvenou adresu. Pokud to podmínky a časová náročnost dovolí, může řidič být nápomocen zákazníkovi.

Reklamace zakázky

Reklamace

Zákazník může předložit dodavateli reklamaci v těchto případech :

 • Zboží nebylo dodáno v požadovaném množství, nebo rozměru
 • Pokud zboží nese známky vady, nebo poškození při převzetí
 • Pokud zboží během své životnosti změní výrazně svůj tvar a vzhled

Řešení reklamace

Pokud zákazník naznal vad, vyjmenovaných v odstavci “reklamace“,  musí reklamovat zboží s tímto postupem :

 1. Kontaktovat tiskárnu, sdělit vady a připomínky.
 2. Vrátit zpět do tiskárny celý náklad zakázky.

Po navrácení celé zakázky začíná běžet reklamační lhůta 30-ti dní, po který jsme jako tiskárna povinni vyreklamovat zakázku. 

Pokud je zboží ve stavu, kdy se nedá opravit, či upravit, vyrábíme celou špatnou zakázku znovu. To za předpokladu, že je chyba na straně tiskárny.

Reklamace samolepek

Zákazník se nemůže domáhat reklamace, pokud :

 • Byla udávaná životnost samolepky překonána
 • Byla samolepka aplikována na nedostatečně odmaštěný, nebo jinak nepřízpusobený povrch.
 • Pokud zákazník samolepku poškodil např. agresivními čistícími prostředky
 • pokud zákazník aplikoval monomerickou samolepku na zakřivený, či jinak nerovný povrch a následkem toho se samolepka začala odlepovat, nebo nemá svůj tvar.

Pro více informací, ohledně životnosti samolepek a jejich použití, nás prosím kontaktujte dopředu. Poradíme Vám, jak je správně aplikovat, jak se k ním chovat a jak Vám dlouho vydrží na různých površích.

Reklamace tiskovin

Zákazník se nemůže domáhat reklamace, pokud :

 • Nedodal správná tisková data, co se týče formy, barevnosti a obsahu

Reklamace polepů

Zákazník se nemůže domáhat reklamace, pokud :

 • se neřídil instrukcemi, sdělenými dodavatelem, které pojednávají o správném zacházení a údržbě polepů výloh, reklamních štítů nebo dopravních prostředků
 • neodborně zasáhl do polepů a následkem tohoto činu si poškodil lak, nebo jinou součást na automobilu, či jiném prostředku, nebo věci.

Reklamace potisku předmětů

Zákazník se nemůže domáhat reklamace, pokud :

 • uvedl nesprávné složení materiálu, který se potiskl a vlivem toho se začala barva odlupovat, či jinak oddělovat od substrátu.

Reklamace potisku textilu

Zákazník se nemůže domáhat reklamace, pokud :

 • se neřídil instrukcemi, sdělenými dodavatelem, o praní potisklých textilií. To platí o případech, kdy se začnou potisky odlepovat, nebo sloupávat barva.
 • pokud si sám donesl vlastní textil, u ktérého nelze poznat co obsahuje za materiál a z jakého materiálu je vyroben.

Reklamace potisku předmětů

Zákazník se nemůže domáhat reklamace, pokud :

 • uvedl nesprávné složení materiálu, který se potiskl a vlivem toho se začala barva odlupovat, či jinak oddělovat od substrátu.

Odstoupení od smlouvy

Podle aktuálního občanského zákoníku § 1837 se jedná o následující případy smluv, od kterých nelze odstoupit:

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy vždy

 1.  jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (veškeré nabízené tiskoviny a produkty, které tiskneme dle zadání klienta).
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.